Apa yg dimaksud zakat fitrah?
Apa yg dimaksud zakat fitrah?

Apa yg dimaksud zakat fitrah?

Pertanyaan

Apa yg dimaksud zakat fitrah?

Jawaban

Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang diwajibkan oleh Allah Swt.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dilakukan. Arti zakat menurut bahasa yaitu menyucikan. Zakat berfungsi untuk meringankan beban hidup kaum dhu’afa, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengurangi konflik sosial.

 

Peenjelasan

Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat fitrah

Menurut bahasa, zakat fitrah diartikan sebagai zakat yang menyucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang mukmin di bulan Ramadhan. Rentang waktu zakat fitrah dimulai dari hari pertama Ramadhan hingga shubuh sebelum sholat idul fitri. Setidaknya, per jiwa wajib memberikan 2,5 kg pada orang yang membutuhkan.

>> Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat atau kerap disebut muzakki:

a. Beragama islam

b. Masih diberikan kehidupan di bulan Ramadhan

c. Mampu membayar zakat

>> Rukun zakat fitrah:

a. Niat

b. Terdapat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)

c. Terdapat mustahiq (orang yang menerima zakat)

d. Ada harta untuk berzakat.

 

2. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, dengan cara memberikannya pada orang yang berhak menerima serta kadar dan syarat yang telah ditentukan.

>> Syarat muzakki:

a. Beragama islam

b. Merdeka

c. Harta milik sendiri

d. Harta mencapai satu nisab

e. Harta sudah satu tahun dimiliki

>> Harta yang wajib dizakatkan:

a. Emas dan perak.

b. Harta perniagaan

c. Peternakan

d. Pertanian

e. Harta temuan (Riqaz)

 

================

Pelajari

1. Ketentuan zakat

2. Doa zakat

==============

Mapel: Bahasa Arab

Kelas: VIII

Bab: 4

Materi: Zakat