Surah Al-Mulk Latin: Mengenal Arti dan Keutamaannya

>Surah Al-Mulk adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Surah ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk dalam juz ke-29. Dalam bahasa Arab, surah ini juga dikenal dengan nama “Tabarak” yang berarti “diberkati”.

Arti Surah Al-Mulk Latin

Surah Al-Mulk memiliki arti yang sangat penting bagi umat Islam. Secara garis besar, surah ini menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selain itu, surah ini juga mengajarkan tentang keimanan dan perbuatan manusia yang akan dihisab di akhirat.

Berikut adalah terjemahan Surah Al-Mulk dalam bahasa Latin:

Bismillahirrahmanirrahim.

Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syaiin qadir.

Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwa al azizu al ghafuru.

Alladhi khalaqa sab’a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Faj’al basaraka taraa-in khalqin fam zuril basar hal taraa min futur.

Thumma irjii al basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi-an wahua hasir.

Wa laqad zayyannas sam’a ad-dunya bi masabiha wa ja’alnaa rujuma lil syayatini wa a’tadnaa lahum ‘adhabas sa’ir.

Wa anna al masajida lillahi fala taduuma ma’allahi ahada.

Wa anna al jannata hiyal ma’waa.

Wa anna al jahima hiyal maqadu.

Wa laqad arsalnaa ila umamin min qablika fathoo bihimul rasuul fazauqoo adhaba anna kaanuu yukadzdzibuun.

Kul ara-aitum in kaana haazaa huwa al haqqu au kaana lahu akhzun shadiidun.

Am yaquuluuna shai’raa bal la yu’minuuna.

Falyatuu bi hadiisim mislihii in kaanuu saadiqiin.

Am khuliqa al insaanu min ghayri shai’in am humul khaliquun.

Am khalaquu assamaawaati wal ardha bal la yuuqinuun.

Am ‘indahum khazaainu rabbikka am humul musaytiruun.

Am lahum sullamun yastami’uuna feehi falyati mubyiuna.

Am lahum lghaybu fa hum yaktubuun.

Am yuriduuna kaydan faalladzii naakidu khairul kaaidiin.

Am lahum ilaahun ghairullaahi subhaanallahu ammaa yushrikuun.

Wa in yarau kisfam minas samaai saaqaat. Fasayaquluu sahabun murtamirun.

Fazaruuhum hattaa yulaqqi’u yawmuhum alladzi feehii yus-aun.

Yaumahum laa yughni ‘anhum kasabuhum shai’an wa la hum yunsaruun.

Wa innaa lana munsi’uun.

Surat Al-Mulk (67:1-30)

Keutamaan Surah Al-Mulk Latin

Surah Al-Mulk memiliki banyak keutamaan yang harus diketahui oleh umat Islam. Berikut adalah beberapa keutamaan Surah Al-Mulk:

  1. Surah Al-Mulk dapat menjadi penghalang dari siksa kubur bagi orang yang membacanya setiap malam.
  2. Surah Al-Mulk dapat menjadi pembuka pintu rizki dan kesuksesan bagi yang membacanya dengan ikhlas.
  3. Surah Al-Mulk dapat menjaga dari gangguan syaitan dan setan.
  4. Surah Al-Mulk dapat memperkuat iman dan tawakal kepada Allah SWT.
  5. Surah Al-Mulk dapat menjadi pelindung dari siksa neraka dan dapat membantu mendapatkan tempat di surga.

Cara Mengamalkan Surah Al-Mulk Latin

Untuk mengamalkan Surah Al-Mulk, kita bisa memulainya dengan membaca surah ini setiap malam sebelum tidur. Selain itu, kita juga bisa membacanya ketika hendak memulai suatu pekerjaan atau kegiatan penting.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan Surah Al-Mulk adalah membaca dengan benar dan memahami artinya. Sebab, membaca tanpa memahami artinya tidak akan memberikan manfaat yang maksimal.

Kesimpulan

Surah Al-Mulk adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Surah ini menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selain itu, surah ini juga mengajarkan tentang keimanan dan perbuatan manusia yang akan dihisab di akhirat.

Untuk mengamalkan Surah Al-Mulk, kita bisa membacanya setiap malam sebelum tidur atau ketika hendak memulai suatu pekerjaan atau kegiatan penting. Namun, yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan benar dan memahami artinya agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.